КРЕМЕНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  

                                          

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 листопада 2015 року                                                                     №___

Про погодження проекту рішення

сесії міської ради «Про План діяльності з підготовки

проектів регуляторних актів

Кременецької міської ради на 2016 рік»

Відповідно до пункту 1 частини 2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглянувши проект рішення сесії міської ради, що має регулятивний характер, виконавчий комітет Кременецької міської ради, –

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити проект рішення сесії Кременецької міської ради «Про План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Кременецької міської ради на 2016 рік».

2. Проект рішення довести до відома громадськості, шляхом розміщення на сайті міської ради або в районній газеті «Діалог».

3. Контроль за виконанням вказаного рішення покласти на заступника міського голови згідно розподілу повноважень.

Міський голова                                                                                О. А. Ковальчук

                                                                                          ПРОЕКТ  

КРЕМЕНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМЕ   СКЛИКАННЯ             

 
   

ДРУГА   СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від ___ грудня 2015 року                                                                          №

Про План діяльності з підготовки

проектів регуляторних актів

Кременецької міської ради на 2016 рік

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», беручи до уваги пропозиції комісій з питань розвитку промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, комунальної власності та земельних відносин, комісії з питань законності, громадського порядку і боротьби зі злочинністю, Кременецька міська рада,

                                                        В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Кременецької міської ради  на 2016 рік (додається).

2. Зобов’язати заступників міського голови, керівників відділів міської ради забезпечити своєчасне виконання заходів, передбачених планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік.

3. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Кременецької міської ради на 2016 рік оприлюднити в районній газеті «Діалог» або на сайті міської ради в мережі Інтернет.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови та постійну депутатську комісію міської ради з питань розвитку промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, комунальної власності та земельних відносин.

Голова комісії з питань розвитку промисловості, будівництва, транспорту,

зв’язку, комунальної власності та земельних відносин                                                                                  З. І. Карпюк

Голова комісії з питань законності, громадського

порядку і боротьби із злочинністю                                                                                                                     В. В. Чернігівський

Секретар  ради                                                                                                                                                    _______________

Начальник юридичного відділу                                                                                                                        О. С. Тартак

                       

Додаток

до рішення Кременецької міської ради

від __.12.2015 № ___

План

з підготовки проектів регуляторних актів

Кременецької міської ради  на 2016 рік

п/п

Вид проекту регуляторного акту

Назва проекту регуляторного акта

Ціль

прийняття

Строк підготовки Відповідальні за розроблення регуляторного акта
1 2 3 4 5 6
1 Рішення міської ради Про перегляд рішення Кременецької міської ради №1976 від 09.04.2013 року Забезпечення сталого розвитку території з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, можливість залучення замовників до благоустрою території міста, а також зменшення витрат бюджету міста на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста I квартал 2016 року Заступник міського голови згідно розподілу повноважень
1. Рішення міської ради

Про затвердження Положення про порядок

 призначення та звільнення з посад  керівників

комунальних підприємств Кременецької міської ради

Встановлення кваліфікаційних вимог до претендентів на заміщення вакантних посад керівників комунальних підприємств, визначення єдиної процедури їх призначення та звільнення I квартал 2016 року Заступник міського голови згідно розподілу повноважень.
2. Рішення міської ради Про встановлення місцевих податків та зборів на 2017 рік Зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування та  поповнення доходної частини місцевого бюджету I квартал 2016 року Заступник міського голови згідно розподілу повноважень
3. Рішення міської ради Про затвердження Порядку списання комунального майна територіальне громади м. Кременець Встановлення єдиних вимог щодо списання повністю амортизованих основних фондів, засобів, інших необоротних матеріальних активів I квартал 2016 року Заступник міського голови згідно розподілу повноважень
4. Рішення міської ради

Про    затвердження    переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Створення зручних і сприятливих умов під час отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів місцевого самоврядування I квартал 2015 року Заступник міського голови згідно розподілу повноважень
5. Рішення виконавчого комітету

Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат

Встановлення чітких механізмів отримання документів, що містять публічну інформацію в значних обсягах, недопущення зловживань у сфері доступу до публічної інформації IІ квартал 2016 року Заступник міського голови згідно розподілу повноважень
6. Рішення міської ради

Про затвердження Положення про порядок

 відчуження  комунального майна громади м. Кременець

Досягнення чітко визначеної мети - удосконалення механізму вирішення питань, пов’язаних з відчуженням об’єктів комунальної власності, 

 запобігання зловживанням та корупційним діям у питаннях, пов’язаних з приватизацією об’єктів комунальної власності міс

IІ квартал 2016 року Заступник міського голови згідно розподілу повноважень

Секретар міської ради                                                                        Г. С. Мельник

                        


Додаток

до рішення Кременецької міської ради

від 15.12.2014 № ___

План

з підготовки проектів регуляторних актів

Кременецької міської ради  на 2015 рік

п/п

Вид проекту регулятор- ного акту

Назва проекту регуляторного акта

Ціль

прийняття

Строк підготовки Відповідальні за розроблення регуляторного акта
1 2 3 4 5 6
1. Рішення міської ради Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Кременець Врегулювання порядку розміщення реклами, дотримання благоустрою I квартал 2015 року

Заступник міського голови

 Бірков П. Т.

2. Рішення міської ради Про встановле-ння місцевих податків та зборів на 2016 рік Зміцнення матеріа-льної і фінансової бази місцевого самоврядування та  поповнення доходної частини місцевого бюджету I квартал 2015 року Перший заступник міського голови Петрик О. В.
3. Рішення виконав-чого комітету Про затвердже-ння Порядку присвоєння  та зміни поштових адрес у м. Кременець Врегулювання адресних аншлагів об’єктів нерухомого майна IІ квартал 2015 року Заступник міського голови Пурдик О. О.
4. Рішення виконав-чого комітету Про    затвердже-ння  Порядку і умов переоблад-нання, перебудо-ви, перепланува-ння будинків,  жилих і нежилих у жилих будин-ках приміщень Створення єдиних умов, врегулю-вання порядку проведення перепланувань та переобладнань  IІ квартал 2015 року Заступник міського голови Пурдик О. О.
5. Рішення міської ради

Про затвердження Положення про порядок зняття з балансу КП міської ради житлових будинків

Врегулювання процедури зняття з балансу комуналь-ного підприємства міської ради жит-лових будинків, у яких приватизоване або викуплене жит-ло, та передачі їх у власність громадя-нам, юридичним особам IІ квартал 2015 року

Перший заступник міського голови

 Петрик О. В.

6. Рішення міської ради

Про затвердження Положення про порядок

 призначення та звільнення з посад  керівників

комунальних підприємств Кременецької міської ради

Встановлення ква-ліфікаційних вимог до претендентів на заміщення вакант-них посад керівни-ків комунальних підприємств, виз-начення єдиної процедури їх призначення та звільнення IІІ квартал 2015 року

Перший заступник міського голови

Петрик О. В.

7. Рішення міської ради Про затвердження правил утримання собак, котів ті інших непродуктивних тварин у м. Кременець Врегулювання відносин у сфері поводження з соба-ками, котами та іншими тваринами, забезпечення від-повідного санітар-ного, екологічного та епізоотичного стану на території міста IІІ квартал 2015 року

Перший заступник міського голови

Петрик О. В.

Секретар міської ради                                                              С. Р. Сімчук


Додаток

до рішення Кременецької

міської ради

від 15.12.2014 № ___

План

з підготовки проектів регуляторних актів

Кременецької міської ради  на 2015 рік

п/п

Вид проекту регуляторного акту

Назва проекту регуляторного акта

Ціль

прийняття

Строк підготовки Відповідальні за розроблення регуляторного акта
1 2 3 4 5 6
1. Рішення міської ради Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Кременець Врегулювання порядку розміщення реклами, дотримання благоустрою I квартал 2015 року Заступник міського голови Бірков П. Т.
2. Рішення міської ради Про встановлення місцевих податків та зборів на 2016 рік Зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування та  поповнення доходної частини місцевого бюджету I квартал 2015 року Перший заступник міського голови Петрик О. В.
3. Рішення виконавчого комітету Про затвердження Порядку присвоєння  та зміни поштових адрес у м. Кременець Врегулювання адресних аншлагів об’єктів нерухомого майна IІ квартал 2015 року Заступник міського голови Пурдик О. О.
4. Рішення виконавчого комітету

Про    затвердження    Порядку    і

умов переобладнання, перебудови,

перепланування будинків,  жилих

і нежилих у жилих будинках

приміщень

Створення єдиних умов, врегулювання порядку проведення перепланувань та переобладнань  IІ квартал 2015 року Заступник міського голови Пурдик О. О.
5. Рішення міської ради

Про затвердження Положення про порядок зняття з балансу КП міської ради житлових будинків

Врегулювання процедури зняття з балансу комунального підприємства міської ради житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло, та передачі їх у власність громадянам, юридичним особам

IІ квартал 2015 року Перший заступник міського голови Петрик О. В.
6. Рішення міської ради

Про затвердження Положення про порядок

 призначення та звільнення з посад  керівників

комунальних підприємств Кременецької міської ради

Встановлення кваліфікаційних вимог до претендентів на заміщення вакантних посад керівників комунальних підприємств, визначення єдиної процедури їх призначення та звільнення IІІ квартал 2015 року Перший заступник міського голови Петрик О. В.
7. Рішення міської ради Про затвердження правил утримання собак, котів ті інших непродуктивних тварин у м. Кременець Врегулювання відносин у сфері поводження з собаками, котами та іншими тваринами, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану на території міста IІІ квартал 2015 року Перший заступник міського голови Петрик О. В.

Секретар міської ради                                                                          С. Р. Сімчук