УКРАЇНА

КРЕМЕНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ПЕРША ОРГАНІЗАЦІЙНА СЕСІЯ

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

РІШЕННЯ

18 листопада 2015 року                                                           №  4

Про регламент Кременецької

міської ради сьомого скликання

Керуючись пунктом 5 частини 1 статті 43 та частиною 14 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кременецька міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити регламент роботи Кременецької міської ради сьомого скликання (додається).
 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 23 листопада 2010 року «Про регламент Кременецької міської ради шостого скликання».

Міський голова                                                                              О. А. Ковальчук

 

                                                                                              Додаток

                                                                                              до рішення Кременецької міської ради

                                                                                             сьомого скликання

                                                                                             № 4 від 18.11.2015р.

РЕГЛАМЕНТ

Кременецької міської ради сьомого скликання

 1. 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 2. Відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Кременецька міська рада (надалі міська рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє громаду міста Кременець та здійснює від її імені функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені законодавством України.
 3. Міська рада складається з депутатів, які обираються жителями міста на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
 4. Порядок організації і проведення виборів депутатів визначається Законом.
 5. Міська рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.
 6. У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.
 7. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.
 8. Строк повноважень місцевої ради, обраної на чергових міських виборах, визначається Конституцією України.
 9. Повноваження міської ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, закінчується в день відкриття першої сесії відповідної ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.
 10. Міська рада утворює на строк своїх повноважень постійні комісії, які є її органами, обираються з числа її депутатів, підзвітні раді та відповідальні перед нею.
 11. Міська рада утворює виконавчий комітет, визначає його чисельність, затверджує персональний склад, вносить зміни до складу виконавчого комітету, розглядає питання про його розпуск.
 12. У своїй діяльності міська рада керується Конституцією України, законами України, іншими законодавчими та нормативними актами, власними рішеннями та цим Регламентом.
 13. Регламент Кременецької міської ради – це документ, який регулює організаційно-процедурні питання діяльності ради VІІ скликання і діє до прийняття регламенту ради чергового скликання.
 14. Міська рада має печатку із зображенням державного гербу України зі своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.

                                    2.ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ МІСЬКОЇ РАДИ

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються такі питання:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом;

5) затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;

6) утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших виконавчих органів ради;

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

8) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

9) заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради;

10) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському голові;

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідаютьКонституціїчи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;

16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених цим Законом;

18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови;

20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

22) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

24) встановлення місцевих податків і зборів відповідно доПодаткового кодексу України;

25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

26) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

27) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради;

31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

32) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

33) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

33-1) прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, у формах, визначенихстаттею 4Закону України "Про співробітництво територіальних громад", щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;

33-2) заслуховування звітів, пов’язаних із здійсненням відповідно доЗакону України"Про співробітництво територіальних громад" співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста;

34) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

35) затвердження ставок земельного податку відповідно доПодаткового кодексу України;

36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

37) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

39-1) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

40) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

42) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

43) затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

45-1) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

46) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;

48) затвердження статуту територіальної громади;

49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

50) прийняття рішень щодо виконання положеньстатей 7,11,12,20,24 Закону України"Про засади державної мовної політики";

51) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

52) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;

53) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради.

54) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

55) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

56) затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів.

 1. 3.ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ.

3.1 Повноваження виконавчого комітету міської ради визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку (ст. 27)

 • Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін (ст. 28)
 • Повноваження щодо управління комунальною власністю (ст. 29)
 • Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку (ст. 30)
 • Повноваження у галузі будівництва (ст. 31)
 • Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту (ст. 32)
 • Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (ст. 33)
 • Повноваження у сфері соціального захисту населення (ст. 34)
 • Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності (ст. 35)
 • Повноваження в галузі оборонної роботи (ст. 36)
 • Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою     (ст. 37)
 • Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (ст. 38)
 • Повноваження у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги (381)
 • Повноваження щодо відзначення державними нагородами України (ст. 39)

4. СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ

 1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. З об’єктивних причин в роботі сесії, за згодою депутатів, може бути оголошена перерва. Сесія повинна продовжити роботу не пізніше як за два тижні або у інший визначений радою строк.
 2. Сесію міської ради починати з ознайомлення депутатів міської ради з рішеннями прийнятими виконавчим комітетом Кременецької міської ради в міжсесійний період, що стосуються вирішення проблем життєдіяльності міста.
 3. Перша сесія новообраної міської ради скликається міською територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває і веде голова міської виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.
 4. У разі, якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова міської виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання міського голови
 5. Наступні сесії скликає і веде голова міської ради.
 6. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та наданням документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше одного разу на місяць
 7. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається секретарем міської ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) відповідно до доручення міського голови;

2) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двохтижневий строк за пропозицією не менш однієї третини депутатів від загального складу ради або її виконавчим комітетом.

3) якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” (не менш одного разу на квартал).

8.У разі, якщо міський голова або секретар міської ради у двохтижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або її виконавчим комітетом сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

9.Рішення про скликання сесії ради відповідно до частин четвертої, шостої та восьмої цієї статті доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

10.Сесію міської ради відкриває і веде міський голова.

11.Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. В разі відсутності необхідної кількості депутатів за розпорядженням голови ради проведення сесії переноситься на інший час.

12. В разі неможливості прибути на сесію міської ради, депутат повідомляє секретаря міської ради.

13. Пропозиції чи вимоги про скликання сесії подаються голові міської ради у письмовій формі з переліком питань, які необхідно розглянути, та з коротким обґрунтуванням необхідності скликання сесії. Такі подання розглядаються головою ради не пізніше як у двохтижневий строк.

14.Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи міської ради, а також положення про постійні комісії ради.

15. Сесія ради проводиться гласно (внесено зміни рішенням 23 сесії міської ради № 980 від 17.02.2017 року).

16. Хід засідання сесії має фіксуватися засобами звукового запису, відеозапису (чи іншими засобами). Відповідні записи зберігаються разом із протоколами сесії. Копія такого запису надається депутату міської ради на його усну або письмову вимогу.

5. ПОРЯДОК РОБОТИ СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Сесія розпочинається та закінчується з виконання Державного Гімну України.

2. Сесію міської ради відкриває і веде голова або секретар міської ради. У випадку коли сесія скликається за пропозицією не менш однієї третини депутатів від загального складу ради або її виконавчим комітетом, сесію відкриває за дорученням групи депутатів з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу.

3. Сесії міської ради, як правило, є відкритими. На них можуть бути присутніми з правом дорадчого голосу – депутати районної, обласної рад та народні депутати України. На сесії можуть бути запрошені представники державних органів, громадських організацій, політичних партій, рухів, трудових колективів, помічники-кунсультанти депутатів. Питання про кількість і персональний склад запрошених на сесію розглядається керівниками ради.

Представники будь-яких ЗМІ, незалежно від форми власності, мають право перебувати на сесії за умови попередньої реєстрації.

4. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством.Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (внесено зміни рішенням 23 сесії міської ради № 980 від 17.02.2017 року).

5. Сесія відкривається, якщо для участі в її роботі зареєстровано більше половини депутатів від загального складу ради.

6. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, проводиться секретарем міської ради перед кожним пленарним засіданням міської ради за особистим підписом депутата у відомості про реєстрацію.

7. Під час проведення сесій міської ради запрошені особи розміщуються окремо від депутатів міської ради. Запрошені особи не мають права втручатися в роботу сесії міської ради, зобов‘язані утримуватись від проявів схвалення чи несхвалення, дотримуватись порядку і підкорятись розпорядженням головуючого.

8. Пленарні засідання сесії міської ради, як правило, розпочинаються о 1000 годині і закінчуються не пізніше як о 1300 годин. Міська рада може встановити і інший час та тривалість засідань і перерв. (Внесено зміни рішенням 8 сесії міської ради №270 від 17.03.2016 року).

9. Порядок денний і порядок роботи сесії міської ради визначається радою. Рішення з цих питань приймається простою більшістю голосів від числа присутніх депутатів. Обов’язковою умовою включення окремих питань до порядку денного сесії є попереднє обговорення їх у профільних постійних депутатських комісіях міської ради.

10. Тривалість розгляду кожного питання порядку денного встановлюється сесією. Для доповідей на сесії надається до 3 хвилин. Для виступів в обговоренні – до 5 хвилин. Для додаткових виступів, виступів з обговорення кандидатур на посади, порядку ведення засідання, мотивах голосування, для заяв, внесення запитів, запитань, пропозицій, довідок – до 3 хвилин. З дозволу ради головуючий на сесії може продовжити тривалість виступу. Часовий регламент може бути змінений за рішенням міської ради.

11. Заяви про надання слова для виступу можуть передаватися депутатами в усній формі головуючому на сесії міської ради.

Головуючий на сесії має право в будь-який час надати слово для виступу голові постійної комісії, якщо комісія уповноважила голову постійної комісії виступити від її імені.

Продовження доповідей, виступів понад встановлений регламентом час проводиться тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.

З одного і того ж питання депутат може виступати не більше двох разів. Слово з процедурних питань, для довідок, відповідей на запитання, реплік, роз‘яснень головуючий надає поза чергою. Після обговорення питання доповідачу надається заключне слово

На засіданнях міської ради депутат не повинен допускати образливих висловлювань, не використовувати у запитах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні попереджує депутата про недопустимість таких висловлювань і закликів або припиняє його виступ. У разі повторного порушення вказаних вимог головуючий позбавляє цього депутата права виступу на даному пленарному засіданні ради.

Якщо головуючий звертається до оратора, останній повинен зупинити свій виступ, у іншому разі головуючий може припинити його виступ.

12. На вимогу фракції, депутатської групи перед прийняттям рішення для обговорення може бути оголошена перерва до 15 хв.

13. Припинення дебатів проводиться за рішенням міської ради, яке приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від присутніх у сесійній залі депутатів. Дебати можуть бути поновлені на вимогу більшості депутатів.

Депутат може передавати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговореного питання для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь.

14. У президію сесії міської ради входять голова та секретар міської ради.

Для здійснення організаційно-технічних заходів і виконання доручень головуючого чи ради при потребі відкритим голосуванням обирається секретаріат сесії у складі голови і членів. Протокол сесії ведеться спеціалістом виконавчого апарату Кременецької міської ради відповідно до Розпорядження міського голови.(Внесено зміни рішенням 14 сесії міської ради № 587 від 4 серпня 2016 року).

Секретаріат сесії організовує роботу ведення необхідних матеріалів засідань ради, запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, запитання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали депутатів в якості офіційних документів сесії, дає роз'яснення депутатам з питань роботи сесії.

Після завершення сесії секретаріат подає голові ради (або його секретарю) матеріали, що надійшли під час роботи сесії.

15. Головуючий на сесії міської ради

1) забезпечує додержання цього регламенту і встановленого порядку роботи сесії;

2) керує засіданням сесії міської ради, стежить за дотримання кворуму при прийнятті рішень;

3) оголошує питання, що вносяться на розгляд ради;

4) надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим в обговоренні питання;

5) вживає заходів щодо порушників встановленого порядку роботи;

6) оголошує або надає слово для оголошення депутатських запитів, заяв та довідок, а також зауважень щодо порядку ведення сесії;

7) проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішень;

8) не має право коментувати виступи депутатів, робити тиск на депутатів при прийнятті рішень;

9) може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо він не чітко сформульований, або не стосується питання, що обговорюється, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю раніше відхилений радою текст;

10) з власної ініціативи може ставити питання, що обговорюються на додаткове голосування;

11) при потребі надає слово голові лічильної комісії для оголошення результатів голосування по кожному зокрема взятому питанні.

16. Протоколи сесій міської ради та прийняті нею рішення підписуються міським головою, у разі його відсутності – секретарем міської ради або одним з депутатів ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

17. Питання «Різне» включається в порядок денний кожної сесії за рішенням самої ради і розглядається в кінці сесії після обговорення всіх питань порядку денного. Для розгляду питання «Різне» відводиться не більше однієї години. Для виступів надається час до 5 хвилин. Бажаючі виступити з питання «Різне» подають записки. Слово для виступу, довідок, зауважень і пропозицій з кожного питання одному депутату може надаватися не більше двох разів. З питань «Різне» приймаються протокольні рішення або доручення міської ради та її голови. Проблеми, які піднімаються під час розгляду питання «Різне», надсилаються листами виконавцям для поглибленого вивчення та відповідного реагування.

6. ПРАВОВІ АКТИ МІСЬКОЇ РАДИ І ВИМОГИ ЩОДО НИХ.

1. Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, які не повинні суперечити Конституції України і чинним законам.

2. Рішення міської ради приймається на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим регламентом.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно доЗакону України "Про доступ до публічної інформації". Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

В актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законо

Проекти рішень міської ради повинні бути подані депутатам міської ради для ознайомлення не пізніше трьох робочих днів до початку пленарного засідання.

3. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Укураїні», в якиз рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід”ємною частиною протоколу сесії ради. Рішення міської ради набирають чинності з моменту їх підписання міським головою, якщо законодавством України не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію. (Внесено зміни рішенням 7 сесії міської ради №269 від 09.03.2016 року).   

4. Рішення міської ради надсилаються для виконання відповідним посадовим особам, відділам, підприємствам та організаціям, відразу ж після підписання. Рішення ради, які стосуються прав та обов'язків громадян і мають нормативно-правовий характер, доводяться до відома населення через засоби масової інформації та іншими шляхами не пізніше 10-ти днів після сесії.

5. Проекти рішень міської ради мають бути кваліфіковано підготовленими. Крім короткого об’єктивного аналізу стану справ з розглянутого питання, подаються конкретні пропозиції щодо удосконалення роботи у тій чи іншій галузі, усуненню наявних недоліків, засобів і методів виконання завдань із зазначенням виконавців та реальних строків виконання.

Проекти рішень повинні:

а) відповідати Конституції України , законодавчим, нормативно-правовим актам, установленим вимогам ведення діловодства і правилам правопису;

б) містити перелік посилань на відповідні законодавчі та нормативно-правові акти (із зазначенням конкретної статті, розділу, пункту і т.д.)

в) у випадку, якщо проекти рішень стосуються питань будівництва (реконструкції чи ремонту) будь-яких об’єктів, земельних відносин, до них повинні додаватися графічні матеріали.

6. Проекти рішень погоджуються і візуються керівниками відділів, керівниками організацій та установ, що їх готували.

Після цього підготовлені проекти рішень подаються на розгляд профільним постійним комісіям міської ради. Постійна депутатська комісія, за результатами розгляду зокрема взятого проекту рішення, виносить пропозицію, яка оформляється в письмовій формі та підписується головою та секретарем відповідної комісії. У випадку внесення істотних змін до проекту рішення постійна комісія повертає його розробнику для доопрацювання. Результати розгляду проектів рішень повинні бути подані секретарю міської ради не пізніше трьох днів до початку пленарного засідання.

Повний перелік рішень, які виносяться на розгляд сесії, надаються депутатам не пізніше трьох днів до початку засідання сесії.

7. Проекти рішень міської ради повинні бути подані секретарем ради на розгляд постійних депутатських комісій міської ради не пізніше як за п’ять днів до пленарного засідання сесії, а в невідкладних випадках безпосередньо на засіданні міської ради.

8. Міська рада має право провести обговорення і голосування як в цілому за рішення, так по окремих його частинах.

8.1. Рішення міської ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після її обговорення. Рішення міської ради можуть прийматися без подальшого обговорення на пленарному засіданні, якщо проти цього не заперечує жоден депутат міської ради і під час попереднього розгляду проект рішення цього питання підтримали всі постійні комісії ради.

8.2. Рішення міської ради в п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд міської ради з обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

9. Внесені на сесії міської ради зауваження та пропозиції депутатів, постійних комісій, депутатських фракцій, депутатських груп щодо проекту рішення ради зачитуються або подаються у письмовій формі через секретаря ради для долучення до матеріалів сесії ради.

9.1. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання, якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.)

10. Перелік питань, які віднесені до категорії процедурних на сесії міської ради:

1) включення питань до порядку денного сесії;

2) зміна порядку денного;

3) формування послідовності (черговості) розгляду питань порядку денного;

4) визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними;

5) встановлення тривалості часу для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості);

6) надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники відповідних органів чи організацій;

7) виключити (відповідно до рішення 23 сесії міської ради № 980 від 17.02.2017 року).

8) прийняття рішення про надання слова запрошеним на засіданні ради.

11. При проведенні голосування підрахунок голосів доручається лічильній комісії з числа депутатів ради, склад якої затверджено на сесії ради. Результати голосування оголошуються головою лічильної комісії. При відсутності членів лічильної комісії рада доручає їх функції іншим депутатам .

12. Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їхні формулювання, нагадує, якою більшістю голосів (від загальної кількості депутатів, від кількості присутніх) може бути прийняте рішення. Голосування може бути проведене без підрахунку голосів – за явною більшістю, якщо ні один депутат ради не наполягає на підрахунку голосів.

13. При голосуванні з одного питання кожен депутат міської ради має один голос і подає його за пропозицією, або проти неї чи утримується при голосуванні. Після закінчення підрахунку голосів, головуючий на засіданні ради оголошує результати голосування: прийнято пропозицію чи відхилено.

14. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування головуючий на сесії, за згодою більшістю присутніх на засіданні, оголошує проведення повторного голосування.

15. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою формою.

У бюлетені повинні бути визначені пропозиції з питання, по якому проводиться голосування. Праворуч навпроти кожної пропозиції розміщуються порожній квадрат. У кінці переліку пропозицій міститься запис «Не підтримую жодної пропозиції», Праворуч навпроти цього запису розміщується порожній квадрат.

При виборах (призначені, затвердженні) посадових осіб до бюлетеня включається запропонована кандидатура із зазначенням прізвища, імені та по батькові. Праворуч навпроти прізвища кандидата розміщується порожній квадрат. Внизу міститься запис «Не підтримую даного кандидата». Праворуч навпроти цього запису розміщується порожній квадрат.

16. Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією на основі цього регламенту і оголошується головою лічильної комісії.

17. Кожному зареєстрованому депутатові міської ради членами лічильної комісії видається під розпис один бюлетень для голосування з поставленого питання чи виборів (призначення, затвердження) посадової особи.

18. Заповнення бюлетеня здійснюється депутатом лише в кабіні або в кімнаті для таємного голосування. При заповненні бюлетеня забороняється присутність будь-кого, крім голосуючого.

У бюлетені для голосування депутат робить у квадраті навпроти пропозиції, яку він підтримує, або прізвища кандидата, за якого він голосує, позначку «плюс» (+) або іншу, яка дає однозначну відповідь про його волевиявлення.

Депутат може голосувати тільки за одну пропозицію або за одного кандидата, чи робить відповідну позначку в квадраті навпроти слів : «Не підтримую жодної пропозиції» або «Не підтримую жодного кандидата».

Заповнений бюлетень голосуючий опускає у виборчу скриньку.

19. Недійсними визнаються бюлетені:

- невстановленого зразка;

- в яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

- в яких зроблені позначки в квадратах навпроти більш як однієї пропозиції (запропонованих пропозицій) та напису: «Не підтримую жодної пропозиції»;

- в яких зроблено позначки в квадратах навпроти прізвища кандидата та напису: «Не підтримую жодного кандидата»;

- на яких зроблено інші позначки.

20. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. За доповіддю лічильної комісії міська рада відкритим голосуванням приймає рішення про його затвердження.

21. Депутат міської ради зобов'язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, який був відсутнім під час голосування, не має право подати свій голос пізніше.

22. Прийняті і зареєстровані рішення міської ради, протоколи та стенограми (в т.ч. звукові записи), усі підготовчі матеріали зберігаються в кабінеті секретаря міської ради. Відповідальність за збереження цих матеріалів несе персонально секретар міської ради.

7. МІСЬКИЙ ГОЛОВА.

1. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради, обраної на наступних чергових міських виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних міських виборах, крім випадків припинення його повноважень відповідно до частини першої та другої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» .

2. У разі звільнення з посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження міського голови здійснює секретар міської ради. Секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до Закону, або до дня відкриття першої сесії міської ради, обраної на чергових міських виборах.

2.1. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

3. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках передбачених статтею 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті міського голови, особа, яка на цей час здійснює повноваження міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів міського голови. 
4. Міський голова:
1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міста, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
2) організовує роботу міської ради та її виконавчого комітету;
3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради, в т.ч. кандидатури на посади заступників міського голови та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;
7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності;
11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її виконавчого комітету;
13) є розпорядником бюджетних, коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою; 
14) представляє громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси громади, а також повноваження ради та її органів; 
16) укладає від імені громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження міської ради; 
17) веде особистий прийом громадян;
18) забезпечує на території міста дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;
19) видає розпорядження у межах своїх повноважень;
20) забезпечує в межах повноважень, визначених законодавством, організацію охорони громадського порядку і громадську безпеку на території міста, дотримання законності та належну організацію роботи місцевої міліції; 
21) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
5. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. 
6. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста Кременець, відповідальним - перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.Міський голова щорічно звітує міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.

7. Міський голова не рідше один раз на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою міста Кременець на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

                       8. СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ.
1.Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови відповідною радою з числа її депутатів шляхом таємного голосування на строк повноваження ради та працює в раді на постійній основі. 

Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі:

 1. На день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;
 2. Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;
 3. Протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
 4. На наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;
 5. Посада секретаря стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.
У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу ради, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова. 

У разі звільнення з посади секретаря ради у випадку відсутності міського голови, у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень міська рада із свого складу за пропозицією однієї третини депутатів від загального складу міської ради обирає секретаря ради, який працює в раді на постійній основі.

2. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

3. Секретар міської ради:

1) у разі дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень, здійснює повноваження міського голови; 
2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною сьомою розділу 4 цього регламенту, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради не пізніше 10 днів до засідання сесії ради; 
3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною сьомою розділу 4 цього регламенту;
4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради; 
5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням; 
6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій; 
7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;
8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста Кременець, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку; 
10) вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.
4. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради.

9. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

2.1. Пропозиції по кількості постійних комісій, їх назвах кандидатурах голів комісій можуть пропонувати на сесії міський голова, секретар ради, депутати міської ради.

3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях з доповідями і співдоповідями.

4-1. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

5. Постійні комісії за дорученням ради, голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.

6. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

7. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

8. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

10. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

11. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

12. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

13. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

14. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями міської ради

10. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

1. Тимчасові контрольні комісії є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів загального складу ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закритими. Депутати, які входять до складу тимчасової комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

4. Звіти і пропозиції тимчасово контрольної комісії ради підписуються усіма членами комісії присутніми на її засіданні.

5. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 11. ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ.

1. Повноваження депутата міської ради починається з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською виборчою комісією і закінчуються в день першої сесії міської ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

2. Депутат представляє інтереси всієї громади міста Кременець, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення , не рідше двох разів на рік звітує про свою роботу перед своїми виборцями . Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради. В окремих випадках на виконання своїх депутатських повноважень в межах міста Кременець, за погодженням керівництва міської ради, депутат має право використовувати службовий автомобіль міської ради.

3. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

4. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до територіальної виборчої комісії з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
7. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міста Кременець, а також до голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради. 
8. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення. 
9. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.
10. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів. 
11. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законом про статус депутата, іншими законами та цим Регламентом. 
12. Якщо депутат, депутатська фракція, депутатська група на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпаний і порозуміння між депутатами не досягнуто, то вони письмово звертаються в комісію з дотримання прав законності, охорони громадського порядку та депутатської етики, яка розглядає це питання на своєму засіданні. За висновком комісії міська рада приймає рішення про позбавлення депутата права виступу на наступному пленарному засіданні. На пленарному засіданні депутат не повинен перешкоджати виступу інших депутатів вигуками, оплесками, вставаннями та іншими діями, які перешкоджають веденню сесії.
На пленарному засіданні сесії міської ради депутату забороняється розмовляти по мобільному телефону. 
На пленарному засіданні депутат повинен бути присутнім в діловому вбранні зі значком депутата.
13. Депутат має право мати до п’яти помічників-консультантів, які у своїй роботі керуються законодавством України, Конституцією України, Положенням про помічника-консультанта депутата, затвердженим радою, та цим Регламентом.
14. Депутати Кременецької міської ради зобов’язані у своїй депутатській діяльності вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
 Депутат Кременецької міської ради, який має особисту зацікавленість у прийнятті проекту рішення Кременецької міської ради, на засіданні постійної депутатської комісії або на пленарному засіданні міської ради зобов’язаний заявити про таку заінтересованість або письмово повідомити головуючому, який інформує про це присутніх перед розглядом цього проекту рішення. Такий депутат зобов’язаний утриматись при голосуванні або утриматись від участі в голосуванні цього проекту рішення. (Внесено зміни рішенням 10 сесії міської ради №354 від 22.04.2016 року).   

12. РАДА ГОЛІВ ДЕПУТАТСЬКИХ КОМІСІЙ

 1. Рада голів є консультативно-дорадчим органом, який забезпечує колективний розгляд питання поточної роботи ради в період між сесіями.
 2. До складу ради голів входять: міський голова, секретар ради, голови депутатських комісій, голова Громадської ради.
 3.  Засідання ради голів скликається міським головою або секретарем ради. Засідання ради голів відкриває і веде міський голова або секретар ради.

      4. На засіданнях ради голів міської ради розглядаються такі питання:

 - забезпечення підготовки сесії ради, документів і матеріалів, які виносяться на її розгляд;

 - організація виконання рішень ради, внесених депутатами пропозицій і зауважень, рішень по запитах депутатів, зверненнях громадян;

 - координація дій постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до виключної компетенції ради, здійсненні контролю за виконанням рішень ради;

 - попередній розгляд внесених виконавчим комітетом проектів програм економічного та соціального розвитку міста, бюджету, питань в галузі регулювання земельних відносин, програм приватизації;

- обмін досвідом депутатської роботи з місцевими радами інших міст, включаючи зарубіжні зв'язки;

- інші питання поточної роботи міської ради.

      5. Пропозиції ради голів комісій з питань, віднесених цим Регламентом до її відання, носять рекомендаційний характер і приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні.

      6. Засідання ради голів оформляється протокольно секретарем міської ради.

      7. Висновки, пропозиції, рішення ради голів міський голова враховує у своїх розпорядженнях, виконавчий комітет у своїх рішеннях, сесія ради у своїх рішеннях.

                          13. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ
1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати місцевих рад можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи. 
2. Депутатські групи утворюються у відповідності до закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 
3. Зміни у персональному складі депутатської групи приймаються на її зборах простою більшістю складу групи. Зміни у персональному складі депутатських груп реєструються відповідною місцевою радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.
4. Засідання депутатських груп проводяться в міру необхідності. 
5. Депутатські групи мають право:
а) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
б) додатково виступити в обговоренні питання, внесеного за її ініціативою,безпосередньо перед голосуванням.
                      14.         ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ
Депутати міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше 3-х депутатів. 
Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні.
Організація діяльності депутатських фракцій покладається на міського голову.
Депутатські фракції мають право:
 - на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
 - попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
- об’єднувати зусилля з іншими фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;
- здійснювати інші права, передбачені законами України.

Міський голова                                                                                                   О. А. Ковальчук