6546544в86646аві.jpg

 

3) здійснення контролю за виконанням планів і програм економічного та соціального розвитку і бюджету, надходжень і видатків позабюджетного фонду;

4) внесення пропозицій щодо ефективного використання та розвитку комунальної власності;

5) контроль за укладанням договорів на оренду комунальної власності, а також за портфелем замовлень комунальних служб та їх виконанням;

6) внесення пропозицій щодо надання пільг щодо оподаткування юридичних та фізичних осіб, що діють на території міста;

7) розроблення або погодження заходів щодо реалізації наказів виборців, погодження плану заходів та контроль за їх виконанням;

8) підготовка питань про стан і розвиток відповідних галузей охорони здоров’я та соціального захисту населення, що вносяться на розгляд ради та її виконавчого комітету;

9) попередній розгляд відповідних розділів і показників планів економічного та соціального розвитку міста, бюджету міста і розроблення до них своїх зауважень і пропозицій;

10) підготовка пропозицій щодо реформування системи закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення у громаді;

11) сприяння залученню до виконання соціальних програм громадських і благодійних організацій, спонсорів і меценатів;

12) проведення перевірок у межах своїх повноважень відповідних відділів та управлінь виконавчого комітету, установ охорони здоров’я та соціального захисту населення, що належать до комунальної власності міста.

13) попередньо розглядає та вносить на розгляд сесії питання щодо управління закладами освіти, культури і спорту, туризму,  які належать територіальним громадам, або передані їм;

14) сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, науки, культури, спорту, туризму, роботи з молоддю;

15) контролює в межах своїх повноважень матеріально-фінансове забезпечення вищевказаних закладів;

16) сприяє дотриманню конституційних принципів свободи світогляду, віросповідання, діяльності громадських та політичних організацій;

17) сприяє розвитку інформаційних технологій.

2. Комісія погоджує проекти всіх нормативних актів ради незалежно від суб’єкта їх внесення, якщо вони стосуються планово-бюджетної сфери діяльності ради чи впливають на рівень видатків або надходжень місцевого бюджету чи стосуються комунального майна.

Стаття 4. Компетенція постійної комісії з питань законності, громадського порядку і боротьби із злочинністю

 1. Готує висновки з питань, пов’язаних з  гарантіями депутатської діяльності або з відкликанням депутатів відповідними партіями чи блоками, а також з достроковим припиненням  повноважень депутата;
 2. готує за дорученням ради або її голови рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики;
 3. заслуховує питання про роботу депутатів у раді, про виконання ними рішень ради та її органів;
 4. сприяє  роботі органів суду, прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ;
 5. здійснює контроль за станом розгляду звернень громадян виконавчим комітетом, підприємствами, установами, організаціями комунальної власності;
 6. сприяє вирішенню питань захисту прав людини, забезпеченню законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
 7. розглядає проекти регуляторних актів та готує висновки про відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики;
 8. здійснює контроль за питанням конфлікту інтересів.

Стаття 5. Компетенція постійної комісії з питань розвитку промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, комунальної власності та земельних відносин

 1. Контролює в межах своїх повноважень роботу підприємств комунальної власності;
 2. носить на розгляд міської ради пропозиції щодо ефективної експлуатації житлового фонду, утримання в належному стані вуличного господарства, електричних, водопровідних, каналізаційних, теплових і газових мереж міста, парків і скверів, місць поховання, меморіальних комплексів;
 3. сприяє створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, реєстрації таких об’єднань;
 4. бере участь в розробці питань пов’язаних із плануванням щодо матеріально-фінансового забезпечення організацій комунального та побутового обслуговування;
 5. розглядає питання, пов’язані з містобудівною документацією, затвердженням Генерального плану розвитку міста;
 6. розглядає проекти рішень відносно землеустрою на території міста;
 7. вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо вдосконалення роботи міського транспорту і зв’язку.

Стаття 6. Загальні повноваження постійних комісій ради

Відповідно до компетенції, визначеної цим положенням, постійні комісії ради:

1) розглядають на своїх засіданнях та готують висновки і рекомендації щодо проектів нормативних та інших юридичних актів міської ради незалежно від суб’єкта їх внесення;

2) здійснюють загальний контроль за виконанням міського бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції, для чого виконання бюджету розглядається на засіданнях комісії чотири рази на рік у квітні, липні, жовтні та січні;

3) здійснюють контроль за відповідними управліннями і відділами виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій;

4) заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ і організацій щодо виконання рішень ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяль­ність та приймають рекомендації щодо подальшого перебування на посаді цих керівників;

5) аналізують, узагальнюють, систематизують заяви, звернення, скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій, готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування в місті;

6) у разі необхідності публікують у місцевих засобах масової інформації проекти місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, виступають ініціаторами проведення громадських слухань з питань найбільш важливого громадського значення;

7) готують пропозиції раді щодо необхідності проведення місцевого референдуму чи дорадчого опитування громадян.

Стаття 7. Права постійних комісій ради

1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

1) створювати зі свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів і підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії;

2) створювати експертні групи, залучати на договірній основі в межах коштів, виділених на роботу комісії, необхідних фахівців для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії;

3) провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників виконавчих органів ради, посадових осіб управлінь і відділів виконкому, підприємств, установ та організацій, що розміщені на території ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;

4) вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;

5) вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;

6) мати право обов’язкового слова від комісії під час розгляду будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії або може призвести до зменшення надходжень чи збільшен­ня витрат міського бюджету;

7) підтримувати зв’язки з відповідними постійними комісіями обласної ради, інших міських рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, Верховної Ради України тощо;

8) виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

2. Для запрошення на своє засідання посадових осіб, визначених пп. 3, 4, ч. 1 цієї статті, постійна комісія не пізніш як за три робочих дні до дати засідання направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії чи особи, що його замінює. У запрошенні вказують дату, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.

3. Посадова особа, яку запрошено на засідання, зобов’язана вчасно прибути на засідання комісії.

4. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин запрошена посадова особа зобов’язана письмово попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та направити замість себе повноважну особу для розгляду питання.

5. Комісія, розглянувши письмову відповідь запрошеної особи може взяти до відома інформацію про причини відсутності та прийняти рішення провести засідання комісії за участю особи, що замінює запрошену або пере­нести засідання комісії на інший день.

6. Щодо особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, може бути порушено питання про її дисциплінарну відповідальність, аж до звільнення з займаної посади, перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.

7. Для участі громадян у засіданнях постійних комісій відсутні будь-які обмеження (ускладнення).

Стаття 8. Засідання постійної комісії

1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії у міру потреби згідно з планом роботи комісії або у зв’язку з проведенням надзвичайної чи позачергової сесії ради та інших обставин, відповідно до цього положення.

2. Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням міського голови або ініціативою не менше як 1/3 членів комісії.

3. Апарат ради після отримання звернення міського голови або ініціативи членів комісії, підписаної власноручно не менш як 1/3 її членів, зобов’язаний сповістити голову та всіх членів комісії про проведення її засі­дання відповідно до дати та часу, які вказані у звернені чи ініціативі, або на іншу дату, яка не може бути пізнішою трьох днів від дати, заявленої у вказаних документах.

4. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від складу комісії.

5. Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності – заступник голови чи секретар комісії.

6. У разі відмови від головування на засіданні комісії осіб, визначених
ч. 5 цієї статті, члени комісії можуть обрати із свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комі­сією. У протоколі засідання комісії вказують причину, що призвела до обрання головуючого на засіданні.

7. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.

8. Протоколи, висновки та рекомендації постійних депутатських комісій оприлюднюються на офіційному ВЕБ-сайті Кременецької міської ради протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня ухвалення.

Стаття 9. Слухання в постійній комісії ради

1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу всіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому чи на окремі її части­ни.

2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів ради з питань, що належать до компетенції комісії.

3. Слухання мають відкритий характер і в місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.

4. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямів вирішення питання, отримує потрібну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в ЗМІ інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.

5. На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та брати участь в обговоренні запрошені особи та представники громадськості.

Стаття 10. Порядок денний засідання комісії

1. Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії ради, плану роботи комісії та пропозицій міського голови, виконавчого комітету, членів комісії.

2. Перед початком засідання комісії голова або особа, що його замінює, оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.

3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.

Стаття 11. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.

2. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та постанов.

3. Рішення у формі висновків приймається під час розгляду питань, віднесених до компетенції комісії, які стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою, у тому числі щодо призначення чи обрання посадових осіб.

4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.

5. Висновки комісії є обов’язковими до розгляду сесією ради, міським головою та виконавчими органами ради.

6. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов’язані дати вмотивовану відповідь щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше одного місяця від дня їх отримання.

7. У формі постанов більшістю голосів членів комісії ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльності комісії: обрання заступників та секретаря комісії, створення підкомісій, робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо.

8. Рішення комісії підписуються її головою або у разі його відсутності – заступником голови чи секретарем комісії.

Стаття 12. Протокол засідання комісії

1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає відповідальний працівник апарату ради чи в окремих випадках секретар комісії.

2. В протоколі вказують:

1) дату та місце проведення засідання комісії;

2) список членів комісії, присутніх на засіданні;

3) список запрошених на засідання комісії;

4) перелік питань, що розглядалися;

5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

6) результати голосувань по кожному із рішень.

3. До протоколу у вигляді додатків додають: ухвалені рішення, особливі думки депутатів-членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями.

4. Протокол оформляють у двох примірниках і не пізніше двох робочих днів після проведення засідання надається працівником, відповідальним за складання протоколу, на підпис голові та секретареві комісії.

5. Один примірник протоколу, належним чином оформлений та підписаний, зберігається у справах ради, другий – у справах комісії.

Стаття 13. Спільне засідання комісій

1. За дорученнями ради чи за власною ініціативою може проводитися спільне засідання двох чи більше комісій ради.

2. Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. В інших випадках головуючого визначають за взаємним погодженням.

3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні, для засідання комісії.

4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній комісії.

5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписується головами комісій або особами, що їх замінюють.

6. У разі якщо результати голосування по окремому чи всіх рішеннях у різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій у порядку, встановленому цим положенням.

7. Відповідальною за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.

Стаття 14. Забезпечення роботи комісій

1. Апарат ради забезпечує комісію для проведення засідань необхідним приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають розгляду.

2. За заявкою голови комісії апарат ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівника для ведення протоколу засідання та вирішення організаційних питань, що виникають під час прове­дення засідання.

3. У межах коштів, передбачених міським бюджетом на організацію роботи комісій, комісія може залучати для забезпечення своєї діяльності позаштатних консультантів, експертів з окремих питань, а також замовляти проведення необхідних досліджень чи розроблення проектів нормативних актів у межах своєї компетенції.

Стаття 15. Депутати Кременецької міської ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах і зобов'язані брати участь у засіданнях постійних комісій, до складу яких їх обрано.

Стаття 16.  Повноваження голови комісій

- скликають і ведуть засідання комісій, забезпечують присутність на них усіх членів комісій;

- забезпечують підготовку питань до засідань комісій, визначають коло запрошених, викликають їх;

- розподіляють обов'язки серед членів комісій, дають доручення членам комісій, перевіряють їх виконання;

- готують проекти перспективних та поточних планів роботи комісій;

- за дорученням комісій виступають з доповідями та співдоповідями на сесіях ради;

- представляють комісії у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

- організовують перевірку виконання рішень комісій, ради, виконкому, інформують про їх результати;

- організовують роботу з реалізації висновків та рекомендацій комісій;

- організовують контроль за виконанням рішень комісій, ради, її виконавчого комітету.

Стаття 17. Повноваження заступників голів постійних комісій

- за узгодженням з головами комісій перевіряють виконання членами комісій доручень, роблять повідомлення та звіти про їх роботу на засіданнях комісій;

- за дорученням голів скликають інструктивні наради депутатів і фахівців з проведення перевірок та підготовки довідок на засідання комісій;

- виконують обов'язки голів комісій під час їх відсутності;

- за рішенням комісій можуть виконувати частину обов'язків голів;

Стаття 18. Повноваження секретаря постійної комісії

- повідомляють депутатів і запрошених про місце проведення та час засідань комісій;

- беруть участь в організації роботи комісій;

- ведуть протоколи засідань, оформляють їх протягом 5 днів і подають на підпис голові постійної комісії;

- ведуть облік відвідування засідань комісій, виконання доручень членам комісій;

- збирають інформації, довідки, матеріали перевірок, ведуть облік документації;

- організовують розсилку рекомендацій, висновків і витягів з протоколу постійних комісій;

-ведуть діловодство комісій;

 -виконують обов”язки голови комісії у разі відсутності голови та заступника голови.

Стаття 19. Повноваження членів комісії

-                   бере активну участь у роботі комісії шляхом безпосередньої присутності на засіданнях постійної комісії;

-                   за дорученням постійної комісії та її голови бере участь у підготовці питань, які виносяться на розгляд сесії ради,  виконавчого комітету, постійної комісії;

-                   веде організаційну роботу по виконанню рішень ради та постійної комісії.

Стаття 20. Перспективне та поточне планування роботи постійних комісій

.jpg